< powrót

POLITYKA PRYWATNOŚCI

   

   1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

   1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

   1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu jest firma Jacek Legierski Psychodiagnostyka.

   1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

      

      1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

      1. 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

      1. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

    1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

    1. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

       

       1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

       1. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

       1. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

       1. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

       1. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

     1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

     1. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

     1. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

    KLAUZULA INFORMACYJNA

    wobec klientów i kontrahentów

    (osób wskazanych do kontaktu przez klientów)

    Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej: „RODO”):

    Uprzejmie informujemy, iż Administratorem danych osobowych przekazywanych CBT Gabinetom Terapii Poznawczo-Behawioralnej w związku z świadczeniem usług psychologicznych lub świadczeniem usług na podstawie umowy o współpracy jest Jacek Legierski prowadzący prowadzący działalność pod firmą Jacek Legierski Psychodiagnostyka, ul. Nadwodnia 4, 34-400 Nowy Targ, kontakt rejestracja@terapia-poznawcza.pl, tel: +48 606 732 579.

    Wszelkie dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby zainicjowanej przez osoby fizyczne korespondencji, realizacji zawieranych umów, ich wykonywania i rozliczania, lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy a w szczególności do: wypełnienia obowiązku prawnego (formalnego) w związku z wymogami określonymi przez procedurę cywilną, karną, administracyjną, sądowo administracyjną, a także przepisy Ordynacji podatkowej, Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, (art. 6 ust. 1 lit b oraz lit c), celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

    Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

    Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora są usługodawcy, którym Administrator zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy i tylko zgodnie z poleceniami Administratora.

    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usług, bądź do momentu wyrażenia sprzeciwu przez Państwa.
    Dane mogą być również przechowywane po zakończeniu śwadczenia usług psychologicznych, jednak wyłącznie w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wyłącznie na czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
    Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych.

    W celu realizacji wskazanych uprawnień konieczny jest kontakt z Administratorem.

    Nadto osobie której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    Administrator pozyskuje dane osobowe od swoich kontrahentów odnośnie pracowników osób do kontaktu ale także z publicznych rejestrów takich jak: CEIDG, GUS, KRS.

    Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji odnośnie danych osobowych pozyskanych w związku z świadczeniem pomocy prawnej.

    Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne w celu realizacji umowy współpracy lub usługi pomocy prawnej świadczonej przez Administratora.

    Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

    KLAUZULA INFORMACYJNA

    wobec kandydatów do pracy

    Uprzejmie informujemy, iż Administratorem danych osobowych przekazywanych Gabinetom w związku z rekrutacją jest Jacek Legierski prowadzący działalność pod firmą Jacek Legierski Psychodiagnostyka, ul. Nadwodnia 4, 34-400 Nowy Targ, kontakt rejestracja@terapia-poznawcza.pl, tel: +48 606 732 579.

    Wszelkie dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji tj. oceny kwalifikacji i zdolności potrzebnych do pracy na wskazanym stanowisku. Za odrębną zgodą przetwarzane będą dane osobowe także do prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.

    Podstawą do przetwarzania danych jest przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) oraz przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit b oraz lit c RODO) oraz  zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli są to dane osobowe inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

    Podstawą przetwarzania danych osobowych jest także uzasadniony interes Administratora, w celu sprawdzenia umiejętności i zdolności osoby ubiegającej się o wskazane stanowisko (art. 6 ust. 1 lit f RODO)

    Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

    Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora są usługodawcy, którym Administrator zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy  i tylko zgodnie z poleceniami Administratora. 

    Dane osobowe przetwarzane są w terminie miesiąca od zakończenia rekrutacji na wskazane stanowisko. W zakresie przetwarzania na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, dane osobowe przechowywane są przez okres 2 lat od momentu ich zebrania.

    Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W zakresie w jakim Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba której dane dotyczą ma prawo do jej cofnięcia.

    W celu realizacji wskazanych uprawnień konieczny jest kontakt z Administratorem.

    Nadto osobie której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji odnośnie danych osobowych pozyskanych w związku z rekrutacją.

    Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne w celu ubiegania się o zatrudnienie na wskazanym stanowisku

    Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).